Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Bazar günü, 2018-03-25, 05.26MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Sentyabr » 19 » İslamın Tarixi...
İslamın Tarixi...
11.49
BİRİNCİ FÄSİL

Äräbistanın coğrafi mövqeyi; İslamdan ävväl siyasi vä ictimai durumu; Coğrafi väziyyäti; .Cänub mäntäqäsi vä oradakı dövlätlär; .Yarmadanın şimalındakı dövlätlär; Petranın Palmira ilä äväz olunması; Tädmur; Cänubdakı däyişiliklär; Qässanilär; Läxmilär; Äräbistan sährasının sakinläri; Din vä e’tiqadlar; Mäkkädä qanun vä din; Mäkkänin märkäzä çevrilmäsi.

İKİNCİ FÄSİL

İslamın zühuru; Häzrät Peyğämbärin uşaqlığı vä cavanlıq dövrü; Ficar savaşı; Hilful-fuzul; Xädicä ilä nigahı; “Qara daş”ın yerinä qoyulması; Peyğämbärilk dövrü; İslamın zühuru; Hämzänin islamı qäbul etmäsi; Maniälärin uğursuzluğu; Häbäşäyä (bu günkü Efiopiya) hicrät; Ömärin islamı qäbul etmäsi; Haşimilärin mühasiräyä alınma planı; Äbu Talibin vä Xädicänin väfatı; Mädinädä islam; Darün-nädvä fitnäsi; Peyğämbärin (s) Mädinädä ilk müqaviläsi; Mühacir vä Änsarın qardaşlığı; Din äsasında qurulan hökumät; Münafiqlär vä yähudilär; Qiblänin däyişdirilmäsi.

ÜÇÜNCÜ FÄSİL

Müharibälärin başlanğıcı; Mäkkälilärlä savaş; Bädr müharibäsi; Yähudilärlä mübarizä; Ühüd müharibäsi; Fitnäkarlar; Äbu Sälämä müharibäsi; Räci’ vä Be’r-mä’unä hadisäläri; Bäni-näzir yähudilärinin köçürdülmäsi; Qätfan müharibäsi; Xändäk müharibäsi; Aşkar qalibiyyät vä ya Hüdeybiyyä sülhü; Xeybär müharibäsi; Allah evini ziyarät etmäk; Mö’tä müharibäsi; Huneyn döyüşü; Mäkkänin fäthi; Täbuk müharibäsi; Äräbistanın birläşmäsi; Yalançı peyğämbärlär. Peyğämbärin son häcc ziyaräti; Peyğämbärin väfatı.

DÖRDÜNCÜ FÄSİL

Peyğämbärin väfatından sonra xilafät; Äbu Bäkrin xilafäti; Çätinliklärin başlanğıcı; Dindän üz döndäränlär; İranda islam; Şimal vä Qärbdä iräliläyiş; Müväffäqiyyätlärin säbäbi; Misrin fäth olunması; Müväffäqiyyätlärin genişlänmäsi vä çätinliklärin yaranması; Osmanın xilafäti; Mäqam sınağı; Mal-dövlät sınağı; Äli (ä)-ın xilafäti.

BEŞİNCİ FÄSİL

Äli (ä)-ın väfatından sonra islamın väziyyäti; Äsl häqiqätdä Xävariclär nä istäyirdilär? Äli (ä)-ın şähadätindän sonrakı äksül-ämällär; İraqda siyasi vä dini täşkilatlar; Osmanilär; Şiä; Xävaric; Mänfäät güdänlär; Şärq nahiyäsi; Äli (ä)-ın şähadätindän sonrakı Kufä; Barışıq.

ALTINCI FÄSİL

Müaviyänin hakimiyyäti; Müaviyä vä iraqlılar; Ölkänin idarä olunmasında Müaviyänin siyasäti; Müaviyänin Ziyadı qardaşlığa götürmäsi; Ziyad; Kufädä Yezidin väliähdliyi; Müaviyänin şiäläri çätinliyä salması; Qorxulu dövran; Müaviyänin ölkäläri fäth etmäsi; Müaviyänin ölümü; Yezidin xilafäti; İmam Hüseyn (ä) vä ondan bey’ät alınması; Äräbistan äyalätlärinin väziyyäti; İraq; İraqlıların dä’väti; Hüseyn (ä)-ın İraqa täräf yollanması; Kärbäla faciäsi vä onun tä’sirläri; Kä’bä evinin dağıdılması; İraq ähalisinin täässüfü; Äbu Übeydä Säqäfinin oğlu Muxtar.

YEDDİNCİ FÄSİL

Märvanilär; Häccac Kufädä; Välid ibni Äbdul-mälik; Süleyman ibni Äbdül-mälik; Ömär ibni Äbdül-äziz; Sonradan islamı qäbul edänlärin problemläri vä onun Ömär ibni Äbdül-äziz täräfindän hälli; Yezid ibni Äbdül-mälik; Hişam ibni Äbdül-mälik; İkinci Välid; Ämävi hakimiyyätinin tählili; Fäth olunmuş ölkälärdä dilin väziyyäti. Mäzhäblär; Ämävilär zamanı fäth olunmuş ölkälärdä islamın väziyyäti; Haqqında daha çox mübahisä olunan elmlär; Ämävi dövrünün sonuna qädär olan şe’r vä ädäbiyyat; Äräb näsri. Me’marlıq vä digär sänätlär.

I_fesil.doc - 262.5 Kb
II_fesil.doc - 319.5 Kb
III_fesil.doc - 302.0 Kb
IV_fesil.doc - 406.5 Kb
V_fesil.doc - 228.5 Kb
VI_fesil.doc - 347.5 Kb
VII_fesil.doc - 403.0 Kb

Category: Ordan-burdan | Views: 881 | Added by: Salik | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
2009-01-29 Spam
1. Refat (Refat) ]

dini movzular eladi

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018