Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Cümə axşamı, 2018-03-22, 06.15MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Fevral » 9 » "Mən heç kimin cibini saymýram"
"Mən heç kimin cibini saymýram"
02.34
Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov ANS PRESS forumunun suallarýný cavablandýrýb

 

- Azad müəllim, universitetlərdə təhsil alan tələbələrin iþlə təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər görülürmü?

- Hal-hazýrda ali təhsil müəssisələrini bitirən gənclər üçün azad təyinatdýr. Və hər bir gənc öz iþ yerini nə qədər çətin də olsa özü tapmalýdýr. Son illər ərzində ölkədə 500 mindən çox yeni iþ yerləri açýlýb və bu iþ davam etdirilir. Ýnanýram ki, yüksək səviyyəli biliklərə malik olan hər bir məzun özü üçün iþ yeri tapa bilər.

- Gəclərin asudə vaxtlarýnýn səmərəli keçirilməsi istiqamətində hansý iþlər görülür?

- Nazirlik tərəfindən keçirilən tədbirlər, konfranslar, festivallar, müsabiqələr, kompüter yarýþlarý, intellektual oyunlar - bunlarýn hamýsýnýn əsas məqsədi gənclərimizi maraqlý layihələrə və iþlərə cəlb etməkdir.

- Hər səhər rus çastuþkasý zəngi ilə oyanan gənclər milli idman ruhunda tərbiyələnir!
Bu cümləyə münasibətiniz?

- 2007-ci ildə Azərbaycan idmançýlarý müxtəlif növ idman yarýþlarýnda 452 medal qazanýblar. Bu o deməkdir ki, dünyanýn müxtəlif ölkələrində, il ərzində 452 dəfə bizim milli bayraðýmýz ucalmýþdýr, himnimiz səslənmiþdir.

- Bakýda nə vaxt yeni olimpiya stadionu tikiləcək?

- Bu ilin ilk yarým illiyində metronun Əzizbəyov stansiyasýnýn yaxýnlýðýnda 60 min yerlik stadion tikiləcək.

- Ýpoteka þərtlərinə yenidən baxýlacaq?

- Ýpotekanýn büdcəsi 2008-ci ildə artmalýdýr. Þərtlərə yenidən baxýlmayacaq. Sosial ipotekanýn þərtləri belədir: Ýlk ödəniþ sýfýrdan 15%-ədək, müddət 30 il, illik faiz 4 və məbləð 35 min manat.

- Nazirlik postuna oturanda nələri düþünürsünüz? Əli Ýnsanov, Fərhad Əliyevin evini görəndə bir çox nazirlər televiizyalarda dedilər ki, biz bilmezdik ki, onlar bu qədər var-dövlətə sahibdirlər. Sizcə bu sözləri deyən nazirlər onlardan geridəmi qalýrlar?


- Mən heç kimin cibini saymýram və kimin nə qədər var-dövləti olduðu məni maraqlandýrmýr. Amma Toronto þəhərində QÝÇS-lə baðlý dünyanýn ən möhtəþəm konfransýnda iþtirak etdiyim zaman, Bil Qeyts tərəfindən 500 milyon ABÞ dollarýnýn QÝÇS-lə mübarizəyə baðýþlandýðýný gördükdə çox məyus oldum.

- Niyə bu nazirlik postuna oturan hər kəs xalqýna deyil, özünə ve ailəsinə gün aðlayýr?

- Hər kəs öz vicdaný qarþýsýnda cavabdehdir.

- Sizcə bu qədər idman kompleksleri tikmək nəyə lazýmdýr?

- Ýdman xalqýn saðlamlýðýdýr və idman komplekslərində məþðul olan gənclər saðlam həyat tərzi yaþayýrlar. Və pis vərdiþlərdən çəkinirlər.

- Nəyə görə dövlət hesabýna xaricdə oxuyan gənclərə cəmi 100 ABÞ dollarý aylqý təqaüd verilir. Size elə gəlmir ki, məhz xaricdə oxuyan, xüsusilə prezident fərmaný ilə seçilmiþ gənclərə qayðý daha çox olmalýdýr?

- Sizlə razýyam ki, 100 ABÞ dollarý kifayət qədər yüksək məbləð deyil və mən bu məsələylə maraqlanacam.

- Yüksək keyfiyyətlə hazýrlanmýþ hovuzlara aylýq abunə çox bahadýr. Burada nəinki özün gedib üzə, heç uþaðýný da bu saðlam idman növü ilə məþðul olmaða apara bilmirsən. Nə vaxtsa "kasýblar" üçün də təmiz, yüksək keyfiyyətli hovuzlar olacaqmý?

- 2008-ci ilin investisiya proqramýnda Bakýda hovuz kompleksin tikilməsi nəzərdə tutulub. Təəssüflər olsun ki, son illərdə müxtəlif səbəblərdən bir neçə hovuz ya baðlanýb, ya da təmirə dayandýrýlýb.

- Baký 2016 Olimpiya Oyunlarýnýn təbliði ilə baðlý cəmisi 1 yürüþ keçirilib, davamý nəzərdə tutulubmu?

- Bəli, tədbirlər planý hazýrlanýb və tezliklə onu Azərbaycanda və digər ölkələrdə həyata keçirməyə baþlayacaðýq.

- Gənclər þəhərciyinin axýrý nə yerdə qalýb?

- Bu sahədə iþlər aparýlýr.

- Gənclər ili bitdisə, bu o demək deyil ki, gənclərlə iþ zəifləyəcək?

- Qətiyyən. Bizi çox maraqlý il gözləyir. 2008-ci il Olimpiada ilidir, ilk dəfə Azərbaycan "Avroviziya"da iþtirak edəcək, ilk dəfədir Baký þəhəri 2016-cý il Olimpiya Oyunlarý üçün öz namizədliyini irəli sürüb, 5-ci Gənclərin Forumu keçiriləcək və bildiyimiz kimi 2008-ci il ölkə prezidentinin seçki ilidir. Darýxmaða vaxt olmayacaq.

- Pekin 2008 Olimpiya oyunlarýnda himnimiz səslənəcək?


- Çox əminəm! Ýnanýram. Ýnþallah.

- Bölgələrimizdə kifayət qədər istedadlý gənclərimiz var. Amma müəyyən səbəblər üzündən onlarýn çoxunun istedadý batýb gedir, üzə çýxa bilmirlər. Belə gənclərimizin üzə çýxarýlýb parlamasý üçün nə isə tədbirlər görürsünüzmü?

-2007-ci ildə Gənclər Ýli çərçivəsində görülən iþlərlə baðlý hazýrlanmýþ videoçarx qýsa müddətdə televiziya kanallarýnda yayýmlanacaq. Və siz görə biləcəksiniz ki, neçə-neçə layihələrdə iþtirak edib öz istedadýnýzý üzə çýxara bilərdiniz. Amma hələ qarþýda da çoxlu layihələr və tədbirlər var. Bu layihələr çərçivəsində sizinlə görüþmək istərdik.

- Azərbaycan gənclərinin gələcəyini necə görürsünüz?

- Müstəqil və güclü ölkədə yüksək bilikli, vətənpərvər və saðlam.

- Müasir estrada ulduzlarýmýzdan hansýný dinləyirsiniz?

- Röya, Tünzalə Aðayeva, Zülfiyyə Xanbabayeva.

- Azərbaycan gənclərinin 5-ci forumu nə vaxt keçiriləcək ve forumda səslənəcək təklifləri biz kimə ünvanlamalýyýq?

- Gənclərin 5-ci Forumu sentyabr ayýnda keçiriləcək, bütün təklif və suallarýnýzý bu ünvana göndərə bilərsiniz: mys@mys.gov.az

- Ölkə gənclərindən biri çətinlik çəkmədən sizin qəbulunuza düþə bilər?

- Qəbula düþməyə gəldikdə, açýq desəm mənim kifayət qədər vaxtým olmur. Amma bir maraqlý və ciddi məsələylə baðlý sualýnýz varsa, mənim köməkçimlə əlaqə saxlayaraq xahiþ edirəm mövzunuzu açýqlayasýnýz.

- YAP-ýn icraçý katibi Əli Əhmədov ötən gün "Daðlýq Qarabað münaqiþəsinin həllində muharibə variantý istisna edilmir. Heç bir beynəlxalq təþkilat Azərbaycan xalqýnýn bu hüququna qarþý çýxa bilməz" - deyib. Sizcə gənclərimiz buna hazýrdýr?

- Daðlýq Qarabað münaqiþəsi sülh yoluyla həll olunmalýdýr, amma əks halda iþðal olunmuþ torpaqlarýmýzý biz silahla əlimizdə geri qaytarmaða hazýr olmalýyýq.


-Mətbuatýn yazdýðýna görə siz demisiniz ki, futbol üzrə Azərbaycan yýðma komandasýna Filipp Trussye və ya Hans Peter Brigel baþ məþqçi kimi gətiriləcək. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyðundur?

- Dünyanýn bir neçə tanýnmýþ futbol məþqçiləri ilə hal-hazýrda danýþýqlar aparýlýr və bizi tam þəkildə qane edən məþqçi tapýldýðý zaman müqavilə baðlanýlacaq. Filipp (Omar) Trussyenin təklifi ölkədə ilin 365 günündən cəmi 85 gün yýðma komandayla məþq etməkdir, bu þərt isə bizi qane etmir

Views: 496 | Added by: SultanSS | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018