Site menu
News topics
Yeni Xəbərlər [338]
Azərbaycan [58]
Siyasət [72]
Maraqli və Lazımlı [43]
Şəkillər [137]
Musiqi [58]
Videolar [4]
Məşhurlar [147]
Sevgi [35]
Yumor [8]
Texnalogiya/Internet/Mobil dünya [60]
Avto dünya [20]
Qadın dünyasi [29]
Tibb-Təbabət/Münəccim [38]
Spor-idman [72]
Ordan-burdan [254]
Login form
News calendar
Search
Site friends
Tag Board
Our poll
Forum Yenidən İstifadəyə verilsinmi ?
1. Bəli
2. Xeyr
Tam səslər: 23


Cəmi online: 1
Qonaq: 1
İstifadəçi: 0

Bazar günü, 2018-04-22, 10.38MainRegistrationLogin
Qeribler.com
Welcome Qonaq | RSS
Main » 2008 » Fevral » 9 » "Mixail Saakaþvilini azərbaycanlýlar prezident seçdi"
"Mixail Saakaþvilini azərbaycanlýlar prezident seçdi"
02.15
Gürcüstan Azərbaycanlýlarý Milli Assambleyasýnýn prezidenti, GNP Baþ Komitəsinin üzvü Daþqýn Gülməmmədovun ANS PRESS-ə müsahibəsi

 

- Daþqýn müəllim, Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra azərbaycanlýlara qarþý münasibətdə dəyiþiklik varmý?

- Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra azərbaycanlýlarýn Kvemo-Kartli və Kaxetii bölgəsində demək olar ki, sabitlikdir. Hər hansý bir qeyri-stabillik, qarmqarýþýqlýq müþahidə olunmur. Məsələ də onda idi ki, əvvəllər olduðu kimi azərbaycanlýlarý Gürcüstan prezidentinin kim olacaðý yox, onlarýn problemlərini həll edəcək adam maraqlandýrýrdý. Saakaþvili də Marneuliyə gələndə müəyyən vədlər verdi ki, azərbaycanlýlarýn sosial-iqtisadi problemlərinin həlli ilə baðlý bir çox iþlər görüləcək. Söz verdi ki, vəziyyəti düzəldəcəm, 50 günə kasýbçýlýðý aradan qaldýracam. Amma hələlik bir þey yoxdur. Azərbaycanlýlarýn sosial-iqtisadi problemləri olduðu kimi qalýr. Hazýrda ən ciddi problemlər regionun kəndlərinin qazlaþdýrýlmasýdýr. Bu il qýþ çox soyuq mənfi 20 dərəcəyə qədər þaxta oldu. Əhali çox əziyyət çəkdi. Odunun bir yük maþýný 800 dollara qalxýb, bunu da çox adam ala bilmir. Kəndlərin 70 faizinə qaz çəkilməyib. Digər ciddi problem regionun suvarma ilə təminatý məsələsindədir. Qasýmlý və Qaçaðan bələdiyyələrinin əraziləri susuz qalýb. Bu yaxýnlarda əhali narazýlýq edirdi ki, mal-qaraný su ilə təmin etmək mümkün deyil. Çünki arxlar gəlmir. Yazqabaðý müəyyən əkin iþləri üçün su çatýþmýr. Bu da onunla əlaqədardýr ki, Marneuli rayonunun cənub hissəsinin suvarma sistemi Ermənistandan gəlir. Təpətey çayý üzərindəki bənd Ermənistan ərazisindədir. Ermənilərin kefi istəyəndə suyu buraxýrlar, kefi istəməyəndə buraxmýrlar. Digər tərəfdən, Sadaxlý kəndinin aþaðýsýnda köhnə bənd var, o bəndin də rekonstruksiyasý üçün hardasa on min dollara yaxýn pul lazýmdýr. Amma Gürcüstan hökuməti o bəndi rekonstruksiya etmək fikrində deyil. Yəni o bənd rekonstruksiya olunsa, Marneuli rayonunun ərazisinin 50 faizi su ilə təmin olunar. Bu da əhalinin bir çox sosial-iqtisadi probleminin həlli deməkdir. Marneuli rayonunun mərkəzində 40 min dollara fontan tikdilər, amma on min dollar xərcləyib həmin bəndi rekonstruksiya etmək istəmirlər. Digər tərəfdən də, yol problemləri var. Hazýrda Azərbaycaný Marneuli rayonu ilə birləþdirən Qrýmýzý Körpü-Qaçaðan-Þulaver avtomobil yolu çox pis vəziyyətdədir. Heç yük maþýný ilə həmin yolla düz-əməlli gedib-gəlmək mümkün deyil. O cümlədən, Aðgeti-Marneuli yolu pis vəziyyətdədir, Dmanisi rayonunun azərbaycanlý kəndlərinə gedən yollarý pis vəziyyətdədir. Düzdür, hökumət bu yollarýn yazda təmir olunacaðýný vəd verib, amma hələlik heç bir iþ görülmür. Bu vədləri artýq üç ildir eþidirik. Gürcü kəndlərinin yollarýný bərpa edirlər, yeni yollar çəkirlər, amma bizim bölgədə ayrý-seçkilik edirlər.

- Bölgədə siyasi vəziyyət necədir? Azərbaycanlýlar qarþýdan gələn parlament seçkilərində iþtirak edəcəklərmi?


- Fevralýn 3-də «Gürcüstan naminə» partiyasý təsis etdik. Gürcüstan tarixində ilk dəfə olaraq azərbaycanlý prezidentliyə namizəd Fazil Əliyev partiyanýn sədri seçildi. Mən «Gürcüstan naminə» partiyasýnýn (GNP) baþ komitəsinin üzvü seçilmiþəm. Biz artýq partiyaný seçkilərə hazýrlayýrýq. Partiyanýn sənədləri qeydiyya üçün artýq Ədliyyə Nazirliyinə verilib. Partiya qeydiyyatdan keçərsə, Gürcüstan hökuməti heç bir problem yaratmasa, bir parlament seçkisinə gedəcəyik. Bu dəfə digər seçiklərdən fərqli olaraq 5-6 azərbaycanlý namizəd yox, ən azý 60-70 azərbaycanlý namizəd olacaq. Ýndi Gürcüstanýn Seçki Məcəlləsinə görə, beþ faizlik baryeri keçən partiya parlamentdə təmsil olunur. Bu da hardasa 7-8 deputat deməkdir. Yəni güman edirəm ki, bizim partiya beþ faizlik baryeri keçəcək. Bizim əsas ümidimiz Kvemo-Kartli və Kaxetiyadaký azərbaycanlý elektoratdýr. O cümlədən, Tbilisi þəhərindəki qismən gürcü elektoratýdýr, Acarýstandaký müsəlman əhalisidir, müsəlman-gürcülərdi.

- Gürcüstanda yaþayan digər millətlər partiyanýn üzvü ola bilərmi, yoxsa bu təþkilat sýrf azərbaycanlýlardan ibarət olacaq?

- Gürcüstanýn istənilən milli azlýqlarý istənilən zaman bizim partiyaya üzv ola bilərlər, o cümlədən ermənilər də. Bizdə milli mənsubiyyətə görə fərq qoyulmur. Yalnýz partiyanýn üzvü Gürcüstan vətəndaþý olan þəxs ola bilər.

- Yaratdýðýnýz partiyanýn sədri Fazil Əliyev prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürsə də, sonradan namizədliyini geri götürdü. Səbəb nə idi?

- Bizi sýxýþdýrdýlar, təzyiqlər oldu. Fazil Əliyevin də namizədliyini Gürcüstan Azərbaycanlýlarý Milli Assambleyasý irəli sürmüþdü. Mən Fazil Əliyevin seçki qərargahýnýn rəhbəri idim. Məni həbs etdilər.  Məni həbs edəndən sonra bir balaca nizamsýzlýq yarandý. Assambleyanýn əsas rəhbərliyi mənim azad olmaðýmla məþðul olmaða baþladý. Faktiki olaraq seçki kampaniyamýz pozuldu. Digər tərəfdən də mənim həbsimi Fəzil Əliyevə qarþý təzyiq kimi istifadə etməyə baþladýlar. O da məcburi namizədliyini geri götürdü. Lakin namizədliyini hər hansý digər namizədin xeyrinə yox, gələcəkdə yaradacaðý partiyanýn xeyrinə geri götürdü. Həm də, Fazil Əliyevi ona görə namizədliyini geri götürməyə məcbur etdilər ki, o, bu addýmý atmasaydý, birinci turda seçki baþ tutmayacaqdý. Gürcü ekspertlərinin özləri də qeyd edirdi ki, Fazil Əliyev seçkidə iþtirak etsə, yýðacaðý səslərin sayý 15-17 faiz təþkil edəcək. Yəni üçüncü namizəd olacaq. Bu isə artýq birinci turda heç kimin həlledici səs qazanmasýna imkan yaratmýrdý. Ýkinci tur keçiriləcəkdi. Ýkinci turda da Saakaþvilinin seçilmə ehtimalý zəif idi.  Ona görə də müəyyən metodlara əl atdýlar, onu seçkidən kənarlaþdýrdýlar. Ona görə də, bu gün əminliklə deyə bilərik ki, Mixail Saakaþvilini azərbaycanlýlar seçdi. O, bu gün hakimiyyətdə olmaðýna görə biz azərbaycanlýlara borcludur. Çünki Marneuli rayonunun əhalisinin 80 faizi Saakaþviliyə səs vermiþdi. Tiflis isə faktivi olaraq onun əleyhinə səs vermiþdi.

- Soydaþlarýmýzýn mövcud problemlərinin həlli istiqamətində Azərbaycan hakimiyyətindən hər hansý bir dəstək görürsünüzmü?

- Belə desək ki, Azərbaycan hakimiyyətindən dəstək görmürük, düz olmazdý. Müəyyən dəstəklər, müəyyən maliyyə yardýmlarý, humanitar yardýmlar olur. Hansýsa problemlərin həllində Gürcüstan hakimiyyəti ilə əməkdaþlýq edirlər. Amma bu yetərli deyil. Gürcüstanda yaþayan azərbaycanlýlarýn problemlərinin həlli təkcə Gürcüstan hakimiyyətinin iþi deyil və gücü çatmaz. Buraya mütləq Azərbaycan hökumətinin, o cümlədən Türkiyə hökumətinin birbaþa yardýmlarý lazýmdýr. Yəni, Azərbaycan hökuməti buradaký bəzi dövlət þirkətlərinin, müstəqil biznesmenlərin Borçalýya, Kvemo-Kartliyə yatýrým qoymalarýna yardým etməlidirlər. Bu gün azərbaycanlý biznesmenlər, o cümlədən bəzi dövlət þirkətləri gedirlər Ukraynaya, Türkiyəyə vəsait qoyurlar, amma azərbaycanlýlarýn yaþadýðý, Azərbaycan üçün önəmli strateji mövqeyi olan əraziyə yatýrým qoymurlar. Halbuki, Borçalý, Kvemo-Kartli Azərbaycanýn geopolitik maraqlarýnda önəmli yer tutur. Bütün layihələr, Baký-Qars dəmiryolu oradan keçəcək, Baký-Tbilisi-Ceyhan oradan keçir, Baký-Supsa kəməri oradan keçir, Baký-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri oradan keçir. Yəni o bölgəni iqtisadi cəhətdən inkiþaf etdirib orada tam stabilliyi əldə etmək lazýmdýr. Burada da Azərbaycanýn əsas rolu qaçýlmazdýr. Amma hələ etmirlər, söz verirlər, amma əməl etmirlər.

- Sizin partiya bu istiqamətdə Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaþlýq edəcəkmi?

- Partiya yarananda da bəyan etmiþik ki, biz həm Gürcüstan hakimiyyəti ilə yerli əhalinin problemlərinin həll olunmasý ilə baðlý əməkdaþlýq edəcəyik, həm də Azərbaycan hökuməti ilə. Yeni Azərbaycan Partiyasý ilə də əməkdaþlýq edəcəyik. Cüman edirik ki, elə əsas əlaqələrimiz həmin partiya ilə olacaq.

 - Bəs azərbaycanýn müxalifət partiyalarý ilə münasibətləriniz necə olacaq?

- Bəziləri ilə əməkdaþlýq edə bilərik... 

- Məsələn... 

- Ad çəkmək istəmirəm, amma Azərbaycan müxalifətinə inam azalýb. Öz elektoratýný aldadan müxalifət partiyasý ilə əməkdaþlýq etməyə dəyməz.

Views: 455 | Added by: SultanSS | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Copyright MyCorp © 2018